Chef en sommelier van restaurant bekroond tijdens RieslingWeeks

Restaurant Fris in Haarlem is een van de winnaars van de beste wijn-spijscombinaties tijdens de RieslingWeeks 2017. Chef en eigenaar Rick May serveerde een geitenkaas met spicy papaya, radijssoorten en vinaigrette. Als begeleidende wijn koos sommelier Jane Lasschuit voor een Riesling trocken Reserve, Schuman-Nägler, Rheingau, Duitsland 2015. De jury was danig onder de indruk.

Mooie start

Ondanks de enorme storm was het toch een goed bezochte eerst Haarlem Culinair.
Burgemeester Jos Wienen had duidelijk plezier in de aanblik van dit evenement, het was voor hem natuurlijk de eerste keer dat hij de mooie aankleding van de Grote Markt zo mocht aanschouwen.

Lees verder

Een stormachtig begin op de donderdagavond kreeg zondag een bijna zwoel slotakkoord. Na de heftige wind die de donderdagavond dwarszat, sloot Haarlem Culinair zondag af in een heerlijk zomerzonnetje.

Het ‘Cu​li​nai​re evenement’ toon​de de af​ge​lo​pen da​gen eens te meer aan een ze​ker​heid​je te zijn op de Haar​lem​se evenementen​agen​da. De no​vi​tei​ten dit jaar ble​ken bo​ven​dien suc​ces​vol.

Cock​tail​bar

De cock​tail​bar, dit jaar voor het eerst aan​we​zig, zal waar​schijn​lijk een blij​ver​tje wor​den. Ook kon​den be​zoe​kers de EK-voet​bal​fi​na​le zien. Op het laat​ste mo​ment werd er be​slo​ten en​ke​le gro​te te​le​vi​sie​scher​men op te han​gen.
Het was goed toe​ven op de Gro​te Markt. De cu​li​nai​re hoog​stand​jes spat​ten van de me​nu​b​or​den af. Van oes​ters tot kro​ket; voor ie​der​een is wel iets naar zijn of haar smaak te vin​den.

Zelfs de ze​ven​ja​ri​ge Hugo en zijn vier​ja​ri​ge broer​tje Guus peu​ze​len vol ge​noe​gen een kro​ket​je op. Moe​der Sha​ron heeft door de ge​boor​tes van haar zoons en​ke​le ja​ren ver​stek moe​ten la​ten gaan, maar ge​niet van​daag als van​ouds. ,,Dit blijft ge​woon een heel leuk con​cept”.
En de sfeer die hier al​tijd hangt, daar hou ik van.’’
De broer​tjes eten de kro​ket​jes bij res​tau​rant Brick, ver​ko​zen tot winnaar van de  Smul​paap 2017.
Ei​ge​naar Rick van Veen​en​daal is daar niet al​leen heel blij mee, hij merk​te het ef​fect ook ” di​rect vloog ons prijs​win​nen​de ge​recht, ge​rook​te ma​kreel met tra​me​zin​ni en dil​le, over de toon​bank.’’ De som​me​lier van Brick had op het laat​ste mo​ment de wijn​keu​ze nog ver​an​derd en voor een Duit​se wijn ge​ko​zen.
,,En pre​cies de com​bi​na​tie van die Duit​se wijn met dat ge​recht maak​te in​druk op de jury. Onze som​me​lier werd daar zo en​thou​si​ast door dat hij na de uit​rei​king van de weer​om​stuit ge​lijk Duits be​gon te pra​ten. Wun​der​bar, haha.’’

Kapot

De be​zoe​kers zijn smul​paap​jes van alle leef​tij​den. Twin​ti​gers Su​zan​ne en Eli​ne heb​ben net het eer​ste hap​je ach​ter de kie​zen. ,,Een truf​fel​pas​ta, die we heb​ben ge​deeld. Onze tac​tiek om meer ver​schil​len​de hap​jes te kun​nen proe​ven.’’ Ze ge​nie​ten van de sfeer en de di​ver​si​teit on​der de be​zoe​kers. ,,Dat loopt echt uit​een van ga​la​jurk tot ge​scheur​de spij​ker​broek.’’

Ka​ren en An​ne​ke zijn zes​ti​gers die de roze druk​te van Am​ster​dam even zijn ont​vlucht en nu wach​ten op hun pas​ta bij de stand van Ris​to​ran​te Na​po​li. ,,Dit is echt heel ge​zel​lig. Haar​lem wordt ten​min​ste nog niet on​der de voet
ge​lo​pen door toe​ris​ten.’’

Voor Sara, ser​veer​ster bij Na​po​li, geen hap​je met een wijn​tje. Nee, zij moet zor​gen dat al de men​sen be​diend wor​den. ,,Het is enorm ge​zel​lig. Maar ik ben wel he​le​maal ka​pot. Echt al​les doet zo lang​zaam​aan pijn bij me.
Mijn col​le​ga had haar stap​pen​tel​ler aan. En die stond na één dag, toen we na af​loop sa​men nog iets dron​ken, op ruim 20.000 stap​pen” .

 

DJ in the house

DJ John Castenmiller roert in de muzikale pan bij Haarlem Culinair!

In 2009 stopte John Castenmiller na 23 jaar met zijn Musketiers, de befaamde bar-dancing aan de Gedempte Oude Gracht waar veel Haarlemmers met weemoed aan terug zullen denken. Van zijn vrienden kreeg hij op de afscheidsavond een doos met DJ John flyers die hem moesten stimuleren om vooral door te gaan met het draaien van muziek. Nu, acht jaar later is DJ John een van de bekende namen in het feest circuit van Haarlem en omstreken. Op Haarlem Culinair is hij de man die de muzikale klanken verzorgt.

Lees verder

Tijdens Haarlem Culinair wordt er elk jaar de Smulpaap uitgereikt aan een deelnemer die de beste wijn spijs combinatie bereid met  één van de wijnen van Wines of Germany.

Lees verder

De eyecatcher

Maandagavond begint de opbouw van één van de eyecatchers van Haarlem Culinair, de Perfect Sky.
Na de maandagmarkt rollen de trailers het terrein op en is de aanvang van de opbouw van deze reuze parasol.

Lees verder

  • 1
  • 2
  • 5

Onze sponsors


online concept © hosting 
Remco Rhee Producties